Ngày 15/11/2018 Công ty đã có cuộc tài bạn trợ đồng hành chương trình với lễ kỷ niệm 15 năm được công nhận Đi sản văn hoá Unesco với Dân ca ví dặm của Câu lạc bộ dân ca sứ Nghệ