Hà Nội định hướng trở thành nơi đầu tư kinh doanh thành công

Với vị thế của Thủ đô trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và là nhóm 3 địa phương được doanh nghiệp FDI ưu tiên lựa chọn. Theo đó, Hà Nội tiếp tục định hướng trở thành địa điểm đầu tư kinh doanh thành công của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội sẽ quyết tâm đưa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành hiện thực nhằm xây dựng Hà Nội thành một động lực cho liên kết phát triển vùng, một địa điểm đầu tư kinh doanh du lịch hấp dẫn-nơi thành công của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

Từ năm 1989 đến tháng 9/2018, trên địa bàn Thành phố có 4.372 dự án, vốn đầu tư đăng ký đạt trên 33 tỷ USD. Chỉ tính trong 2 năm (2016-2017) và 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội thu hút được 12,4 tỷ USD, bằng 59% tổng số vốn đầu tư đã thu hút trong giai đoạn từ 1986-2015.

Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội sẽ quyết tâm đưa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành hiện thực nhằm xây dựng Hà Nội thành một động lực cho liên kết phát triển vùng, một địa điểm đầu tư kinh doanh du lịch hấp dẫn-nơi thành công của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

Từ năm 1989 đến tháng 9/2018, trên địa bàn Thành phố có 4.372 dự án, vốn đầu tư đăng ký đạt trên 33 tỷ USD. Chỉ tính trong 2 năm (2016-2017) và 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội thu hút được 12,4 tỷ USD, bằng 59% tổng số vốn đầu tư đã thu hút trong giai đoạn từ 1986-2015.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, với trên 6,2 tỷ USD vốn đầu tư, Hà Nội tạm đứng thứ nhất cả nước về thu hút FDI.

  • Nguồn trích báo Dautuonline