MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 

http://hanoitv.vn/khoi-nghiep-thanh-cong-tu-mo-hinh-hop-tac-khoa-hoc---nha-dau-tu-v79702.html